Ontwerp bestemmingsplan Meerleseweg 5, Chaam

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Alphen-Chaam

Geplaatst op Lokaalnieuwschaam.nl op: 28-11-2023

  1. Bekendmakingen Chaam
  2. Ontwerp bestemmingsplan Meerleseweg 5, Chaam

bestemmingsplan Meerleseweg Chaam Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat van 28 november 2023 tot en met 8 januari 2024 ter inzage ligt:  1.Het ontwerpbestemmingsplan Meerleseweg 5, met bijbehorende documenten met als IMRO-nummer NL.IMRO. 1723.BPMeerleseweg5-ON01 2.Het besluit Hogere waarde wegverkeerslawaai voor Meerleseweg 5 Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over? Op de locatie Meerleseweg 5 worden de bestaande kassen gesaneerd en wordt het aardbeienteeltbedrijf beëindigd. De bestemming Agrarisch – Agrarisch bedrijf wordt gewijzigd naar de bestemming Wonen en de bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar burgerwoning. De bestaande schuur bij die woning blijft behouden. Verder wordt één woning toegevoegd met een Ruimte-voor-Ruimtetitel, het perceel is binnen een bebouwingsconcentratie gelegen. Het bestaande agrarische bouwperceel heeft een oppervlak van 9835m2. Met het plan wordt ruim 5000m2 aan glasopstand en 1200m2 aan voorzieningen gesloopt. De twee bouwvlakken voor de woningen in de nieuwe situatie worden 1592m2 en 1497m2. Het overige oppervlak krijgt de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschaps – en natuurwaarden 1’ en ‘Groen – Landschappelijke inpassing’. Deze inpassing is geborgd in de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan. Waar gaat het ontwerpbesluit Hogere waarde over? Het ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai gaat over het vaststellen van een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai tot maximaal 52 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Meerleseweg 5.  Hoe kunt u de stukken bekijken? De stukken liggen van 28 november 2023 tot en met 8 januari 2024 voor 6 weken ter inzage. Digitaal kunt u de stukken inzien via: 1.Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO. 1723.BPMeerleseweg5-ON01 2.Het ontwerpbesluit Hogere waarde is in te zien als onderdeel van het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Alphen-Chaam. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Willibrordplein 1 te Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Daan Van Gils, bereikbaar via tel.088-3821124. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen? U kunt een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen van 28 november 2023 tot en met 8 januari 2024. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen. Schriftelijk kunt u uw zienswijze als volgt indienen: 1.U kunt uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, 5130 AA Alphen NB 2.U kunt uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit Hogere Waarde sturen naar het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam, 5130 AA Alphen NB  In de brief geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. Mondeling kunt u uw zienswijze als volgt indienen: 1.Voor het indienen van een mondelinge zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan neemt u contact op met de behandelend medewerker, Daan Van Gils, bereikbaar via tel.: 088-3821124 2.Voor het indienen van een mondelinge zienswijze op het ontwerpbesluit Hogere waarde neemt u contact op met de behandelend medewerker Jelle Lauf, bereikbaar via tel.: 088-3821136 of via Jellelauf@abg.nl

Unknown

 Lokaalnieuwschaam.nl Redactie

Lokaalnieuwschaam.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Chaam. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Chaam

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.